search events
Biographies
International
22 paź 1900–31 paź 1949

Edward Stettinius Jr.

©
Był amerykańskim biznesmenem, który w latach 1944-1946 pełnił funkcję sekretarza stanu USA pod rządami prezydentów Franklina D. Roosevelta i Harry S. Trumana, a w latach 1945-1946 był ambasadorem USA przy ONZ.

Od 1926 roku pracował w General Motors, gdzie nadzorował programy pomocowe dla bezrobotnych. W 1938 r. został prezesem największej korporacji amerykańskiej, US Steel. Stettinius był również administratorem programu „Lend-Lease” (1941), pomocy wojskowej dla aliantów europejskich oraz Chin walczących z Niemcami i z Japonią. W czasie konferencji w Jałcie w 1945 r. był jednym z bliskich doradców prezydenta USA. Przewodniczył delegacji USA na Konferencję Narodów Zjednoczonych, która odbyła się w San Francisco w dniach 25 kwietnia - 26 czerwca 1945 r., a która zgromadziła delegatów z 50 krajów w celu utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ).

Organizacja Narodów Zjednoczonych, ONZ (ang. United Nations)
Utworzenie

24 października 1945 roku

Jest następczynią Ligi Narodów

Celem Ligi Narodów było utrzymanie pokoju i współpracy na świecie, a impulsem do jej utworzenia był wielki rozlew krwi podczas I wojny światowej.

Misja

ONZ stawia sobie za cel zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, rozwój współpracy między narodami oraz popieranie przestrzegania praw człowieka.

Członkostwo ONZ

Obecnie członkami ONZ są 193 państwa.

1920x810

©

Zasady członkostwa w ONZ:
suwerenna równość wszystkich członków
wykonywanie w dobrej wierze zobowiązań zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych
rozwiązywanie sporów środkami pokojowymi
powstrzymanie się od groźby użycia siły lub użycia jej w sposób nieuzgodniony z celami ONZ
okazywanie wszelkiej pomocy ONZ w każdej akcji podjętej zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych, jako środka zapobiegawczego lub przymusu
nieingerowanie ONZ w sprawy, które należą do kompetencji wewnętrznych państwa
wpływanie na państwa, które nie są członkami ONZ, aby postępowały zgodnie z jej zasadami w stopniu koniecznym do utrzymania bezpieczeństwa i pokoju

1899–1953

Ławrientij Beria

1901–1966

Stanisław Mikołajczyk