search events

Deklaracja dostępności Hi Story Lessons

Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Hi Story Lessons.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Utilitia sp. z o.o..

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność, ul. Zielna 37, Budynek A, 2 piętro, 00-108 Warszawa.

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Zielnej oznaczone literą A i od ulicy Bagno oznaczone literą B. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia B znajduje się rampa podjazdowa. Przed budynkiem od strony wejścia B wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Dla gości przeznaczone jest wejście B, od ulicy Bagno.

Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia B.

Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są 2 (dwie) windy zapewniające dotarcie na 2 piętro do siedziby IESPS. Korytarze, przejścia oraz pomieszczenia siedziby IESPS są przystosowane do poruszania się wózkiem inwalidzkim z asystentem.

Toaleta nie posiada udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W siedzibie IESPS nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.