vyhľadaj udalosti
Slovakia
02 júna 1907

Apponyiho školské zákony

Zákony o vzdelávaní mládeže Uhorska z r.1907 pripravili postup, v ktorom sa maďarská kultúra mala stať putom viažucim Slovákov k jednotnému štátu. Učebné plány boli nastavené tak, že v praxi znemožňovali vyučovanie slovenčiny. Takmer úplne zničili slovenské národné školstvo, ktoré sa udržiavalo prostredníctvom základných obecných a cirkevných škôl. Zákon o bezplatnom vyučovaní v štátnych školách s vyučovacím jazykom maďarským im odobral možnosť príjmov zo školských daní.

27 októbra 1907

27.10: streľba v Černovej