Politika Nemecka voči Židom, ktorí žili v okupovaných krajinách Európy, viedla ich susedov nežidovského pôvodu k tomu, že sa nedobrovoľne stali svedkami jej
implementácie. Osobitne sa to dotklo obyvateľstva vo východnej Európe, najmä v okupovanom Poľsku, kde Nemci vybudovali tábory smrti. Konfrontácia s ľuďmi, ktorí utiekli z get a táborov alebo ktorých prevážali, si vyžadovala istú reakciu. Niektorí ľudia sa napriek dôsledkom rozhodli pomáhať. Iní, a to z rôznych dôvodov, nekonali.

Niektorí utečencov a osoby, ktoré im pomáhali, udali. Boli dokonca aj takí, ktorí sa za istých okolností na vraždení Židov zúčastňovali. Na takéto rozličné správanie voči Židom zo strany ľudí v krajinách okupovaných Nemeckom a jeho satelitmi mali vplyv rôzne faktory, predovšetkým to bol vzťah k Židom, stereotypy a predsudky, politické názory, náboženské presvedčenie, materiálne a rodinné okolnosti a zjavne strach z represií.

Študenti vďaka materiálom z tejto hodiny spoznajú rôzne druhy pomoci Židom počas holokaustu a naučia sa ich ilustrovať príbehmi ľudí z rôznych európskych krajín.

Pozrite si katalóg výstavy „Medzi životom a smrťou. Príbehy záchrany počas holokaustu“